Rijksweg West 55, 9608 PB Westerbroek Ma - Vrij: 9:00 - 12.30 | 13.00 - 17.00

Algemene voorwaarden GKB Import bv

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van GKB Import bv gevestigd te Westerbroek aan de Rijksweg West 55, verder te noemen GKB, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister te Groningen onder nummer 50043730.

De onderstaande gewijzigde tekst geldt vanaf 1 oktober 2020.

Artikel 1. Geldigheid
1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.
1.2     Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van GKB. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van GKB, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van GKB bindend
1.3     Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.
1.4     De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1     Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door GKB gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
2.2     Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke GKB bekend maakt in catalogi, internetsites, circulaires of anderszins, zijn voor GKB niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen GKB aanbiedt. Afwijkingen geven de koper geen recht om de ontvangst van de producten en/of zaken dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van GKB te verlangen.
2.3     GKB behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van reden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1     Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door GKB schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan oude publicaties etcetera waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order door GKB vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2     Alle door GKB genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
3.3     Voor bestellingen beneden een bedrag van € 75,- netto ex. BTW wordt door GKB € 7,50  ex. BTW aan behandelingskosten in rekening gebracht.
3.4     Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor rekening van de koper.
3.5     Producten en/of zaken welke door GKB niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door GKB ten behoeve van de klant worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door GKB bestelde producten en/of zaken worden door GKB na aflevering niet retourgenomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.
3.6     Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van het personeel van GKB binden deze laatste niet, voor zover ze door GKB niet schriftelijk zijn bevestigd dan wel aanvaard. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
3.7     Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke bevestiging dan wel aanvaarding zijdens GKB.
3.8     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig, indien deze door GKB zijn geaccepteerd, dan wel indien deze door GKB schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de klant geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.
3.9     GKB is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de klant aan GKB verschuldigd is en zal zijn. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de door GKB verlangde genoegzame zekerheid, is GKB bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing.
3.10   Montage – of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de koper.

Artikel 4. Levertijd
De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper GKB schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Deelleveringen

5.1     GKB is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is GKB gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De transportkosten komen bij deelleveringen voor rekening van de koper.
5.2     Indien de koper bij bestelling van een deellevering uitdrukkelijk heeft vermeld de zending in zijn geheel te leveren en GKB hierbij is gebreke is gebleken , dan alleen mag de koper reclameren aan de verzendkosten.

Artikel 6. Annulering
6.1     De koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren indien de koper dit schriftelijk aan GKB kenbaar heeft gemaakt . GKB dient per omgaande de schriftelijke annulering te bevestigen, zodat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.
6.2     Speciaal bestelde of geproduceerde goederen en/of zaken voor de koper kunnen nooit geannuleerd worden door de koper. Deze goederen en/of zaken worden niet retour genomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.

Artikel 7. Garantie
7.1     De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering.
7.2     De garantie wordt alleen verstrekt aan de eerste eigenaar.
7.3     Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert GKB de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan GKB door zijn leveranciers wordt gegeven.
7.4     Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door GKB geleverde producten en/of zaken zal GKB de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door GKB geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan GKB te worden gezonden. GKB verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de klant jegens de fabrikant.
7.5     Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
7.6     Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
7.7     Montage – of installatiewerkzaamheden voor het herstel van de garantie komen niet voor garantievergoeding in aanmerking.
7.8     Indien de koper een beroep doet op een garantie, dient de koper GKB na ontvangst van het beroep op garantie
binnen 14 dagen  in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van GKB te bepalen plaats.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1     GKB is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijk geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door GKB geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van GKB.
8.2     GKB is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.
8.3     Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van GKB nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
8.4     In de bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van GKB uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1     Totdat alle vorderingen die GKB heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risico van de klant en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van GKB.
9.2     De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.
9.3     Ingeval de klant enige verplichting uit een met GKB gesloten overeenkomst, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken alsdan op eerste afroep franco aan GKB te retourneren. Ingeval GKB een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst/en ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van GKB tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.
9.4     De koper is verplicht GKB terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
9.5     Mocht te eniger tijd blijken dat de koper niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaalde gedeelte van het verschuldigde.

Artikel 10. Betaling
10.1   Betalingen dienen te geschieden netto binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2   GKB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de klant op vooraf betaling te doen plaatsvinden..
10.3   Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van GKB of op een door GKB aan te wijzen rekening.
10.4   Reclames, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.
10.5   Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal GKB gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
10.6   Alle kosten vallende op de inning van enig door de klant aan GKB verschuldigd bedrag - gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk - zijn voor rekening van de klant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin GKB zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €  75,-. Uit het enkele feit dat GKB zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 11. Reclame, klachttermijnen, opschorting en ontbinding
11.1   Reclames, zoals op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend, binnen 8 dagen na kennisneming van het feit waarover gereclameerd wordt, of na toezending van facturen.
11.2   De koper dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
-of de zaken juist zijn geleverd;
-of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
-of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.3   Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
11.4   Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan GKB.
11.5   Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden aan GKB.
11.6   Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
11.7   Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.
11.8   Retourzending door de klant, alsmede retourname met medewerking van vertegenwoordigers van GKB kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voorzover GKB zich hiermede akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan met een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee de producten en/of zaken zijn gefactureerd. GKB behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gekomen producten en/of zaken 10% van het bruto ex. BTW bedrag aan behandelingskosten aan de klant in rekening te brengen. Producten en/of zaken welke langer dan 1 maand in het bezit van de koper zijn, worden niet voor retourname geaccepteerd.
Retourzendingen kunnen alleen in behandeling genomen worden indien het retourformulier volledig is ingevuld en is voorzien van een retourbonnummer door GKB
11.9   Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met GKB gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement dan wel aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de koper dan wel aanvraag van voornoemde surséance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. GKB zal alsdan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst elk deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat GKB tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan GKB verder toekomende rechten. GKB zal gerechtigd zijn van de koper betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interessen, daaronder begrepen de door GKB gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkomingen van de koper.
11.10  Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel GKB alsook de klant gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
11.11  Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of zwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies van ondervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van GKB vallen.
11.12  Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
11.13  GKB is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen welke door GKB zijn gedaan voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
11.14  GKB heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht op levert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
11.15  Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door GKB ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Geschillen
12.1   Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van GKB, zulks onverminderd de bevoegdheid van GKB om desgewenst de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te addiëren.
12.2   Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.